Icon Strona główna » Sylwetka
Prof. dr hab. Stanisław Maciej Szukalski
 
Politechnika Warszawska, Filia w Płocku Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych od 1.10.2018
Uniwersytet Łódzki, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii do 30.09.2018
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa
 Dane kontaktowe:
 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój nr B307
+48 42 633 14 34, +48 42 635 50 56
sszukalski@uni.lodz.pl
S
tanislaw.Szukalski@pw.edu.pl
 
 Funkcje pełnione na UŁ:
 Opiekun specjalności „Kierowanie małą i średnią firmą”
Kierownik Studium Podyplomowego: "Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/Offshoring)"
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Ekonomia
Kier. Studium Podyplomowego: Agro-Unia (2004/2005)
 
 Inne:
 Właściciel firmy doradczej - HAKON Agencja Konsultingowa działającej od 1989 roku w zakresie konsultingu gospodarczego (patrz link/konsulting
Członek Konsorcjum Badawczo-Wdrożeniowego "Energia Restitua"  http://www.konsorcjumbw.pl
Kierownik zespołu badawczego portalu :Test konsumenta" 
 
 Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w  organizacjach:
 1. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN
 2. Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych
 3. Ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020
 4. Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej ds. nauczania na kierunkach ekonomicznych
 5. Członek PTE
 6. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Członek Rady Programowej "Letniej Szkoły Innowacji"
Zainteresowania naukowe:
 
Teoria ekonomii - mikroekonomia, makroekonomia, sektor usług w współczesnej gospodarce, usługi BPO (Business Process Offshoring).
Teoria przedsiębiorstwa - procedury planowania biznesu, marketing małej i średniej firmy, finanse przedsiębiorstw.
 
Dydaktyka:
 
Prowadzę:
 • Wykłady z mikro i makroekonomii dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ, Niestacjonarnych studiów doktoranckich  na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz na innych kierunkach na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym, w przeszłości także Wydziału Prawa, Zarządzania
 • Wykłady specjalizacyjne i wykłady do wyboru z   procedur planowania biznesu, marketingu małej i średniej firmy
 • Zajecia na studium BPO nt. outsourcingu offshoringu usług biznesowych
 • Seminaria doktorskie
 • Seminaria magisterskie 
Rozwój kadry naukowej:

Wypromowałem dwóch doktorów nauk ekonomicznych. Aktualnie pod moją opieką znajduje się trzech doktorantów. 

Ważniejsze publikacje:
 1. 2001) Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 2. (2003) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług rynkowych w Polsce jako instrument globalizacji w: Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa
 3. (2004) Serwicyzacja gospodarki a industrializacja sektora usług, „Handel Wewnętrzny” nr 4-5,
 4. (2004) Zmiany sektorowej struktury gospodarki polskiej w latach 1992-2002 na tle gospodarek Wspólnoty Europejskiej w: Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, WSZES Ostrołęka
 5. (2005) Sektorowa struktura gospodarki polskiej na tle gospodarek krajów wspólnoty europejskiej. Pozycja sektora GOW, w: Wzrost Gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo UŁ, Łódź
 6. (2006) Szanse Polski w rozwoju transferu nowoczesnych usług, Przyszłość –Świat, Europa, Polska” 1(13)
 7. (2007) Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki w: K. Kłosiński (red) Unia Europejska- Integracja- Konkurencyjność-Rozwój" Wydawnictwo KUL, Lublin
 8. (2007) Gospodarka Europy w perspektywie 2050 roku, w: Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa
 9. (2007) Polska centrum usług logistycznych Europy Środkowej w: Instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo WSZK, Łódź
 10. (2007) Transgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica nr 213
 11. (2007) Wyzwania europejskie w perspektywie 2050 roku- skutki dla rozwoju sektora usług w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 12. (2008) Chiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy. w: Chiny-Indie Ekonomiczne skutki rozwoju, K. Kłosiński (red). Wydawnictwo KUL, Lublin
 13. (2008) Gospodarka europejska w XXI wieku -wybory strategiczne, szanse i zagrożenia w rozwoju, ZN Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i marketing z. 14, Rzeszów
 14. (2008) Społeczne problemy Europy w świetle regresu demograficznego i procesów migracyjnych w: Gospodarka społeczna w Europie, E. Pencer-Cybulska (red) WSH Wrocław
 15. (2008) Lokowanie korporacyjnych centrów wsparcia a konkurencyjność polskiej gospodarki, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, J. Grzywacz, S. Kowalski (red) Płock
 16. (2008) Turning points in the European economic development in the perspective of the year  2050  w: Futurology – The challenges of the XXI Century, A. Kukliński, K.Pawłowski (red)  Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, Nowy Sącz
 17. (2008) Usługi jako instrument wzmacniania regionalnej konkurencyjności w: Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi, A. Pomykalski, B. Kaczmarek (red) Wydawnictwo WSZK , Łódź
 18. (2008) Europa wobec konkurencji megaprzestrzeni azjatyckiej w obszarze nauki i badań, "Przyszłość- Świat, Europa, Polska" 1/17
 19. (2008) Bezpośrednie inwestycje w centra usług w Polsce na tle nowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (UE-9) w: T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (red), Człowiek, granice państw, gospodarka, Wyd. KUL, Lublin
 20. (2009) Rola nauki w myśleniu o przyszłości.Kilka pytań w: Rola nauki w myśleniu o przyszłości, J.Kleer,B. Galwas,A. Wierzbicki (red) Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa
 21. (2009) Gospodarka Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej i krajów grupy BRIC. Stan i perspektywy  w: Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku K.Kłosinski (red), Wydawnictwo KUL, Lublin
 22. (2009) Innowacyjność gospodarki europejskiej u progu XXI wieku. Stan i perspektywy w: Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, G. Wrzeszcz-Kamińska (red), WSH Wrocław
 23. (2009) Determinanty i kierunki rozwoju sektora usług w Polsce w pespektywie 2020 r. w: "Handel Wewnętrzny" maj 2009
 24. (2009) Ponadgraniczny transfer usług biznesowych jako instrument globalizacji w: Procesy globalizacji internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, T.Sporek (red), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adameckiego w Katowicach, Katowice
 25. (2009) Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025- o książce Andrzeja Karpinskiego w: "Olympus" numer specjalny 1(9) 2009
 26. (2009) Spójna polityka innowacyjna UE warunkiem przeciwdziałania regresowi kontynentu europejskiego w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, E.Mińska-Struzik, T. Rynarzewski (red).  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 27. (2009) Korporacyjne centra usług w procesie rozwoju regionu w: Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, L.Lewandowska (red) Łódź
 28. (2009) Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku w: Usługi w gospodarce światowej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
 29. (2009) Szanse i zagrożenia gospodarki polskiej w kontekście wyzwań gospodarki światowej i europejskiej w perspektywie 2050 roku w: Konwergencja gospodarcza Polski, Barbara Liberda (red), PTE Warszawa
 30. (2009) Zmiany w strukturze usług w: J.Kleer, Konsekwencje ekonomiczne i spoleczne starzenia się spoleczeństwa, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", przy Prezydium PAN, Warszawa
 31. (2010) Globalny wymiar biznesu a problemy etyczne, w: T. Guz, P. Marzec, Etyka a ekonomia, Tomaszów Lubelski-Lublin
 32. (2010) Zagraniczne centra usług badawczych a innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki w: Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, W.Kwiatkowska. E. Kwiatkowski (red) Wyd. UŁ.
 33. (2010) Sektor usług w strukturze gospodarki rosyjskiej. Stan i perspektywy rozwoju. w: K. A. Kłosiński, Rosja. Ambicje i możliwości rozwoju, Wyd. KUL, Lublin
 34. (2010) Bilans strukturalnych przemian polskiej gospodarki po 1989 r i perspektywy jej rozwoju w: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej "Zarządzanie i Marketing" Kwartalnik zeszyt 17 nr1/2010.
 35. (2010) Offshoring usług badawczych a innowacyjność gospodarki, Uniwersytet Szczeciński, ZN 579, Ekonomiczne problemy usług nr 47, Kreatywność-innowacje-przedsiębiorczość,Szczecin
 36. (2010) Ekonomiczne, globalne wyzwania przyszłości- wybrane zagadnienia w: Wyzwania przyszłości-szanse i zagrożenia, PAN Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 37. (2010) Ekonomiczno-społeczne skutki starzenia się polskiego społeczeństwa w: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności bankowej w Polsce w 2010 r. BIK, Warszawa, październik.
 38. (2010) BRIC-global competitor of the Atlantic Community. BRIC companies investments in world R&D w: A. Kukliński, K. Pawłowski, (red) The Atlantic Community The Titanic of the XXI Century, Wyższa Szkoła Biznesu- National - Louis University, Nowy Sącz.
 39. (2010) European economy in the 21st century-conditions of development, turning points, strategic choices, w: A. Kukliński, J. Muszyński, G.Roman, J.Waszkiewicz, Europa Quo Vadis?, Wrocław.
 40. (2011) Korporacyjne centra badawcze i usługowe oraz wyzwania innowacyjności gospodarki polskiej w: T.Baczko (red) Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, INPAN, Warszawa 2011.
 41. (2011) Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, ZN Zeszyt nr 18 /2011.
 42. (2011) Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w Unii Europejskiej w: Japonia, Niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, Wyd. KUL, Lublin 2011.
 43. (2011) Teoria trzech sektorów a rzeczywistość gospodarcza u progu XXI wieku w: Servire veritati, Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, KUL, Lublin 2011.
 44. (2011), Współczesne trendy rozwoju wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy, w: B.Poskrobko (red) Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, WSE Białystok.
 45. (2011) Nowe trendy w organizacji badań i działalności gospodarczej w: B. Poskrobko, Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, WSE Białystok.
 46. (2011) Gospodarka polska w perspektywie 2050 roku-uwarunkowania, scenariusze zmian, rekomendacje w: J.Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom II Gospodarka i środowisko, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus",  Warszawa.
 47. (2011) Innowacyjność polskiej gospodarki na tle UE- stan, determinanty, perspektywy zmian w: OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 2011 nr 2(50).
 48. (2011) Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Z.N. Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne problemy usług nr 64 .
 49. (2011) Standaryzacja procesów biznesowych w korporacyjnych centrach usług wsparcia w: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, T.Sporek, S.Talar (red), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 50. (2011) The role of science in thinking about Europes future w: Europa Ouo Vadis? Wrocław
 51. (2012) Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych w: Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 268.
 52. (2012) Determinanty i perspektywy ekonomicznego rozwoju Afryki w: K. Kłosiński (red) Afryka -o godność życia, KUL, Lublin.
 53. (2012) Luka innowacyjna pomiędzy gospodarką polską a gospodarkami wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, w: Zarządzanie-teoria, praktyka i perspektywy, Politechnika Rzeszowska 2012.
 54. (2012) Ryzyka w procesie outsourcingu usług biznesowych w: ZN Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne problemy usług nr 90.
 55. (2012) Rola przedsiębiorstw w finansowaniu badań w UE w: ZN Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne problemy usług nr 93.
 56. (2012) Innovations in Creation and Managing of Corporation Centres for Support Services, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10 (753) październik 2012.
 57. (2013) Ameryka Łacińska na światowym rynku offshoringu usług biznesowych [w] Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu.K.A. Kłosiński, M. Czarnacki  (red)  Wyd. KUL.
 58. (2013) Nienakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki T.Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 59. (2013)Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Subsaharyjskiej w:"Studia Ekonomiczne, Instytut Nauk EkonomicznychPAN nr.2, 2013.
 60. (2013) Zagrożenia globalne wynikające ze zmian strukturalnych w:Kryzysy systemowe , PAN, Komitet prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa.
 61. (2013) Energia odnawialna.Technologia, ekonomia, finansowanie (S.M.Szukalski, S. Malinowski (red). Wyd. Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013.
 62. (2014) Polska na rynku offshoringu usług biznesowych w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, M. Gorynia, S. Rudolf (red)Kongres Ekonomistów Polskich,  PTE Warszawa
 63. (2014) Fundusze majątku państwowego na globalnym rynku finansowym w:Przyszłość-świat- Europa -Polska  nr.2, 2014
 64. (2015) Usługi komunalne-więcej rynku czy regulacji w: Megamiasta przyszłości , PAN Warszawa.
 65. (2015) Potencjał gospodarczy Europy i zdolność jego wykorzystania w:Przyszłość Świat-Europa-Polska nr 2, 2015. 
 66. (2016) Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, Difin, Warszawa
 67. (2016) Outsourcing. Metodyka przygotowywania procesów i ocena efektywności. Difin, Warszawa.

Ważniejsze publikacje przed 2001 rokiem:
 1. (1992) Polityka strukturalna państwa w RFN. Założenia i podstawowe kierunki ewolucji, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XLV, 1990.
 2. (1993) Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Poradnik Managera, Łódź
 3. (1992) Polityka ekonomiczna rządu RFN w latach osiemdziesiątych. W pracy: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, PAN Instytut nauk Ekonomicznych Wrocław-Warszawa- Kraków.
 4. (1990) Polityka strukturalna państwa. Założenia i ich realizacja. Współczesna myśl ekonomiczna. Wybrane zagadnienia. PAN, INE "Studia i Materiały" z. 23
 5. (1990) Zachodnioniemiecki rynek pracy. Bezrobocie lat osiemdziesiątych. Acta Universitatis Lodziensis” Folia Oeconomica nr 107.
 6. (1989) Współczesna rewolucja naukowo-techniczna a sektor usług, „Gospodarka Planowa” nr 6.
 7. (1989) Wrażliwość koniunkturalna sektora usług gospodarki RFN, „Ekonomista”, nr 5-6.
 8. (1989) Strukturalne hipotezy teoretyczne w ocenie zachodnioniemieckiej myśli ekonomicznej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” t. XLII.
 9. (1989) Koncepcja aktywnej polityki strukturalnej państwa w świetle zachodnioniemieckiej myśli ekonomicznej, Acta Universitatis Lodziensis” Folia Oeconomica nr 98.
 10. (1989) Instrumenty polityki strukturalnej państwa w RFN w Z problematyki roli państwa w gospodarce współczesnego kapitalizmu, „Studia i Materiały” Instytut Nauk Ekonomicznych PAN z.16 s.65
 11. (1988) Sektor usług w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, „Gospodarka Planowa” nr 8.
 12. (1988) Neoliberalna doktryna „społecznej gospodarki rynkowej”, a polityka strukturalna, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XLI
 13. (1988) Kierunki przekształceń struktury zatrudnienia w sektorze usług gospodarki zachodnioniemieckiej w okresie 1960-1983, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 84
 14. (1987) Strukturalne przekształcenia w gospodarce RFN w latach 1960-1985, „Gospodarka Planowa” nr 5.
 15. (1987) Rola państwa w sterowaniu przemianami strukturalnymi w świetle współczesnej myśli zachodnioniemieckiej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica nr 72.
 16. (1985) Strukturalne problemy bezrobocia w Republice Federalnej Niemiec, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 56
 17. (1985) Skrócenie czasu pracy jako próba rozwiązania problemu bezrobocia w RFN. „Polityka Społeczna” nr 9.
 18. (1985) Koncepcja trzech sektorów a praktyka przekształceń strukturalnych w RFN, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 49,
 19. (1985) Gospodarka kapitalistyczna w dziesięcioleciu 1974-1985. Bariery strukturalne i doktrynalne, „Życie Gospodarcze” nr 34.
 20. (1984) Sektor usług-wybrane problemy metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Oeconomica nr 36.
 21. (1983) Niektóre tezy trójsektorowej koncepcji a rzeczywistość gospodarcza. „Kapitalizm” nr 1.
 22. (1982) Czynniki wywołujące zmiany w strukturze gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 19.
Konferencje z referatem:
 1. (2004) Sektorowa struktura gospodarki polskiej na tle gospodarek Wspólnoty Europejskiej. Sektor GOW- Gospodarka oparta na wiedzy – (referat) Konferencja: „Wzrost Gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, Łódź,  czerwiec
 2. (2004) Samorząd lokalny jako beneficjent końcowy funduszy strukturalnych i funduszu spójności  (referat) - konferencja Sieradz,
 3. (2005) Transgraniczny  transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, (referat) Konferencja: „Wzrost Gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne,” Łódź, czerwiec
 4. (2007) Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki (referat),  Konferencja: "Unia Europejska-Integracja- Konkurencyjność-Rozwój"  KUL, Lublin 28 maja
 5. (2007) Polska Centrum usług logistycznych Europy Środkowej, (referat) Konferencja "Instrumenty, narzędzia sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych", WSZK Łódź, 18 maja
 6. (2007) Usługi jako instrument wzmacniania regionalnej konkurencyjności (referat) Konferencja:  „Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi” WSZK, Łódź, październik
 7. (2007) Szanse i zagrożenia gospodarki polskiej w kontekście wyzwań gospodarki światowej i europejskiej w perspektywie 2050 roku-. Kongres PTE-„Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju” Warszawa, 29-30 listopada
 8. (2007) Wyzwania europejskie w perspektywie 2050 roku- skutki dla rozwoju sektora usług (referat), Konferencja Ministerstwo Gospodarki i  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur nt: „Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej”, Warszawa grudzień.
 9. (2007) Europa w perspektywie roku 2050 – Konferencja PAN , Komitet Prognoz „Polska 2000 plus”
 10. (2007) Wyzwania demograficzne i ich skutki  dla  rozwoju usług  ochrony zdrowia w Polsce, (referat), Konferencja Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź grudzień
 11. (2008) Współpraca, partnerstwo na rzecz pozyskiwania Funduszy Unijnych 2007-2013,(referat) Wiedza, edukacja, przedsiębiorczość z wykorzystaniem Funduszy Unijnych , Poddębice
 12. (2008) Chiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy K. Kłosiński (red) Chiny-Indie Ekonomiczne skutki rozwoju. Wydawnictwo KUL, Lublin
 13. (2008) Społeczne problemy Europy w świetle regresu demograficznego i procesów migracyjnych. Wrocław 16 maja
 14. (2008) Gospodarka europejska w XXI wieku -wybory strategiczne, szanse i zagrożenia w rozwoju,, Rzeszów 2-3 czerwca
 15. (2008) Wzrost innowacyjności gospodarki europejskiej warunkiem przeciwdziałania marginalizacji Europy na globalnym rynku., WSZK, Łódź 20 maja
 16. (2008) Szoki technologiczne AE Poznań, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej, Poznań, 23 października
 17. (2008)  Zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne w integrującej się Europie Politechnika Rzeszowska , Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu
 18. (2008) Determinanty i kierunki rozwoju sektora usług w Polsce konf. nt. Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Warszawa
 19. (2008) Wiedza, edukacja, przedsiębiorczość    Poddębice kwiecień
 20. (2009) Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, KUL, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Lublin, maj
 21. (2009) Wzrost gospodarczy, rynek pracy i polityka makroekonomiczna, UŁ, Katedra Makroekonomii, Łódź, czerwiec,
 22. (2009) Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, grudzień
 23. (2009) Wyzwania przyszłości- szanse i zagrożenia, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Mądralin grudzień,
 24. (2010) Rosja -Ambicje i możliwości w XXI, KUL, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Lublin, maj
 25. (2010) Europa Quo Vadis, Lower Silesian International Conference, Wrocław
 26. (2010) Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI wieku, Politechnika Rzeszowska , Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, kwiecień
 27. (2010) Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej , Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych i  Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie, Rzeszów wrzesień.
 28. (2010) Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, październik
 29. (2010) Świat-Europa -Polska, Jakie regulacje są dziś potrzebne, V Kongres Ryzyka Bankowego, Warszawa, październik.
 30. (2011) Polska 2050, "Komitet Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Jabłonna, 18-19 stycznia
 31. (2011) Forum Bankowe 2011, Wyzwania na nową dekadę, Związek Banków Polskich (10 marzec).
 32. (2011) Fundusze europejskie w rozwoju innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, INE PAN, Warszawa, maj.
 33. (2011) Europa Quo Vadis, The Renaissance of European Strategic Thinking, Wrocław, czerwiec
 34. (2011) Japonia Niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, KUL Lublin
 35. (2011) Wzrost gospodarczy-rynek pracy-innowacyjność gospodarki, Katedra Mikroekonomii  i  Makroekonomii UŁ
 36. (2011) Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, VIII Międzynarodowa KN, WSE Białystok i Uniwersytet w Białymstoku, , Białystok, wrzesień.
 37. (2012) Zmiany w gospodarce światowej- kilka uwag, Zmiany w gospodarce światowej, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prez. PAN, Mądralin, styczeń
 38. (2012) Determinanty i perspektywy ekonomicznego rozwoju Afryki,  Konferencja na KUL, Afryka -o godność życia, czerwiec.
 39. (2012) Racjonalność egzystencjalna świata w xxi wieku -  wyzwania dla ekonomii i polityki, Organizator UŁ Katedra Makro-i Mikroekonomii, czerwiec
 40. (2012) Luka innowacyjna pomiędzy gospodarką polską a gospodarkami wysoko rozwiniętych krajów,Konferencja Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Katedra Marketingu Wydział Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej,
  Rzeszów, 31.05-2.06.
 41. (2012) Starzenie się polskiego społeczeństwa -  konsekwencje, dylematy, Konferencja Związku Banków Polskich w klubie Polska 2015+, październik
 42. (2012) Nie nakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 25-26 października 2012.
 43. (2012) VII POLISH OUTSOURCING FORUM - Shared Services and Outsourcing: Unlocking the Next 5 Years, Jak wzmocnić model biznesowy w Polsce?  Udział w dyskusji panelowej http://www.roadshowpolska.pl/p/node/232
 44. (2012) Polityka rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji Konferencja nt. Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Uniwersytet Szczeciński Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług, listopad
 45. (2013) Zagrożenia globalne wynikające ze zmian strukturalnych; Konferencja Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN nt. Zagrożenia globalne , marzec
 46. (2013) Ameryka Łacińska na światowym rynku offshoringu usług biznesowych, Konferencja na temat: Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, KUL Lublin czerwiec.
Udział w konferencjach (bez referatu):
 1. (2005) Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Ministerstwo Gospodarki i Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa październik
 2. (2005) „Shared Services & BPO”  Konferencja Institute for International Research,  Warszawa
 3. (2007) „Kompetencje IT szansą dla sektora MŚP”, Konferencja Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa kwiecień
 4. (2007) Kuszenie inwestorów - czy Polska wygra wyścig o centra BPO? Konferencja PAIiIZ, Warszawa wrzesień
 5. (2007) “Central European Outsourcing Forum”, Kraków, listopad 2007
 6. (2008) Narodowy Program Foresigt Polska 2020 , PAN Warszawa październik
 7. (2008) ECONOMIC AND POLITICAL CONSEQUENCES OF THE LISBON PROCESS, Warszawa 27-28 listopada
 8. (2011) Bogaci i biedni. Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prez. PAN, Mądralin 30-31-maja
 9. (2012) ZAGROŻENIA GLOBALNE BARIERAMI ROZWOJU, Komitet
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo